آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان است

آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارگرانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان است

آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که...

ادامه مطلب

رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی

دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۱۷۴۳ - ۱۷۴۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت...

ادامه مطلب

رای جدید دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید مرخصی کارگران مشمول قانون کار

کلاسه پرونده:۹۹۰۰۳۴۰ و ۹۸۰۳۸۹۹ موضوع: " ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار...

ادامه مطلب