نظام جبران خدمت در سازمان ها

توسعه منابع انسانی سرآمد > نظام جبران خدمت در سازمان ها

توضیح چهار رویکرد در نظام جبران خدمت در سازمان ها که همه آن موارد باید مدنظر قرار گیرند تا کارمندان به بهترین نحوه تامین شوند.

 

از آنجا که ساختار پرداخت دربرگیرنده مقایسه عدالت درونی و بیرونی است کارفرمایان باید به دقت آن را بررسی و تعادل ایجاد نمایند.

همانطور که نوئه می گوید رویکردهایی برای  تعیین ساختار پرداخت وجود دارد که بر اساس تاکید نسبی هر یک بر مقایسه های داخلی و خارجی سازمان متفاوت‌اند

·     اطلاعات مربوط به بررسی نرخ بازار که تاکید زیادی بر مقایسه های درونی دارد و شامل شغل های کلیدی است

·     سیاست پرداخت که در برگیرنده اطلاعات مربوط به مقایسه بیرونی و درونی است

·     رده‌های پرداخت که طی آن شغل هایی با ارزش و محتوای مشابه گروه بندی می شوند تا نرخ‌های پرداخت برقرار شود

ثبت نام در دوره آموزشی نظام جبران خدمت مبتنی بر عملکرد 

 

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)