توسعه منابع انسانی سرآمد > Business > دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار

دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار

تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است. در تنظیم نمودن بسیاری از این قراردادها به اصول_حقوق_کار ، و چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی در مراجع حل اختلاف وزارت کار توجه نشده است ، لذا شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود.

بسیاری از این قراردادها بر اساس الگوبرداری از قراردادهای غیراصولی و اشتباه شرکت ها و سازمان های دیگر طراحی و تدوین شده است؛ و بدیهی است که حاصل این الگوبرداری نیز یک قرارداد اشتباه خواهد بود.

برخی دیگر نیز بدون درنظر گرفتن نیازها و مقتضیات کارگاهی و شرکت ها طراحی شده اند ، و بدیهی است قراردادی که برای یک شرکت پیمانکاری طراحی شده نمیتواند گره از مشکلات یک شرکت تولیدی باز کند.

⚠️سال ۱۳۹۸ را "حساب شده تر" شروع کنید.

در این کارگاه بصورت عملی یک نمونه قرارداد_کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .
حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی، اداری، حقوقی و منابع انسانی و کارفرمایان که به هر نحو با تنظیم قراردادهای کارگری و کارفرمایی درگیر هستند توصیه میکنیم .

در این کارگاه شروط قابل درج در قراردادهای کار ، نکات الزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم ) بررسی خواهیم کرد. نحوه محاسبات قراردادهای تمام وقت و پاره وقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند ) را مرور خواهیم کرد .
سپس بصورت عملی یک نمونه قرارداد کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .
حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی ، اداری و منابع انسانی ، و کارفرمایانی که به هر نحو با تنظیم قراردادهای کار درگیر هستند توصیه میکنیم .

طراحی دقیق و بدون نقص

در کارگاه_آموزشی  نحوه_طراحی قراردادهای کار :
✅ شروط قابل درج در قراردادهای کار
✅ نکات الزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم )
✅ نحوه محاسبات قراردادهای پاره وقت و تمام وقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند) بررسی خواهیم کرد.
📝سپس بصورت عملی یک نمونه  قرارداد کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .
حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی اداری و منابع انسانی و کارفرمایان که به هر نحو با تنظیم قرارداد کار درگیر هستند توصیه میکنیم.

جهت ثبت نام با شماره تلفن 26401335-021 تماس حاصل بفرمائید.