آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری

در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک قانون ماده واحده ۱۳۵۲/۱۲/۷ تعیین صلاحیت...

ادامه مطلب