رای جدید دیوان عدالت اداری درخصوص بیمه بیکاری

رای دیوان، قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه بیمه داشته باشید

رای دیوان: بیمه شده باید قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد.شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۱۹تاریخ...

ادامه مطلب

بیمه بیکاری و نامه عدم نیاز

برای استفاده از بیمه بیکاری، نامه عدم نیاز لازم است؟

تا مردادماه سال ۱۴۰۱، اگه کارگری بیکار می‌شد برای استفاده از بیمه بیکاری باید حتما از کارفرما نامه عدم نیاز...

ادامه مطلب

عطف به ماسبق شدن عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی 

نظریه دیوان عدالت اداری در خصوص امکان عطف به ماسبق شدن رأی عیدی کارگران دستگاه‌های دولتی  نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۱۴۶۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۶ درکمیسیون...

ادامه مطلب