پیمانکاری تک نفره

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۵ دی
قرارداد مشاوره مشمول قانون تامین اجتماعی نیست
Category: قانون تامین اجتماعی, قرارداد ها
آیا به قرارداد مشاوره, که ارکان کارگری در آن وجود نداشته باشد, و انجام موضوع قرارداد نیز به تنهایی توسط مشاور صورت میگیرد, کسور بیمه ای تعلق میگیرد ؟