شکایت از کارفرما بدون کارت پایان خدمت

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۵ مرداد
آیا بیمه بیکاری به کسانی که کارت پایان خدمت ندارند تعلق می‌گیرد؟
Category: بیمه بیکاری
آیا به کسانی که کارت پایان خدمت ندارند بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟