شرکت های دولتی

۲۶ بهمن
پرسش و پاسخ درباره رسمی شدن ایثارگران غیررسمی
Category: جانبازان و ایثارگران
چه کارگاه هایی مشمول دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی هستند؟