بند خ ماده ۸۷ برنامه ششم توسعه

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ شهریور
بازنشستگی پیش از موعد خانواده شهدا
Category: جانبازان و ایثارگران
بازنشستگی زود تر از موعد خانواده شهدا در بخش خصوصی