تعریف مدیریت منابع انسانی

توسعه منابع انسانی سرآمد > تعریف مدیریت منابع انسانی

در این ویدئو تعریف کلی مدیریت منابع انسانی و مسئولیتهای این حوزه و سایر بخش ها در قبال آن را ببینید.