خدمات ما

آموزش، مشاوره، توسعه و استقرار مدل های مدرن منابع انسانی

دفاع در مراجع حل اختلاف

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : 4 دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

بیشتر بخوانید
a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

بیشتر بخوانید

خلاصه خدمات

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : 4 دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی

ابتدایی ترین اقدامات در حوزه منابع انسانی سازمان ها تعریف مشاغل و بخش های موردنیاز در سازمان می باشد که باید با دقت تدوین شوند. توضیحات آقای خوشوقتی در این خصوص را مشاهده کنید.

وظایف مدیر منابع انسانی سازمان ها در راستای ماموریت های این واحد و مواردی که باید رعایت شود تا به اهداف موردنظر سازمان رسید، بیان می شود.

بیان نگرش درست در فرآیند استخدام نیروی انسانی از زبان آقای خوشوقتی بشنوید. ابتدا شایسته گزینی، سپس جذب و در آخر جامعه پذیری در فرآیند استخدام بسیار مهم است.

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : 4 دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

مصاحبه استخدامی

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

download

فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی