خدمات ما

آموزش، مشاوره، توسعه و استقرار مدل های مدرن منابع انسانی

دفاع در مراجع حل اختلاف

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : ۴ دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

بیشتر بخوانید
a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

بیشتر بخوانید

خلاصه خدمات

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : ۴ دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

ابتدایی ترین اقدامات در حوزه منابع انسانی سازمان ها تعریف مشاغل و بخش های موردنیاز در سازمان می باشد که باید با دقت تدوین شوند. توضیحات آقای خوشوقتی در این خصوص را مشاهده کنید. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

وظایف مدیر منابع انسانی سازمان ها در راستای ماموریت های این واحد و مواردی که باید رعایت شود تا به اهداف موردنظر سازمان رسید، بیان می شود. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

بیان نگرش درست در فرآیند استخدام نیروی انسانی از زبان آقای خوشوقتی بشنوید. ابتدا شایسته گزینی، سپس جذب و در آخر جامعه پذیری در فرآیند استخدام بسیار مهم است. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی چیست ؟ زمان مطالعه : ۴ دقیقه آرمین خوشوقتی مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است. غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت…

a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

مصاحبه استخدامی

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد. ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

download

فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی ۰/۵ (۰ نظر) ۰/۵ (۰ نظر)

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)