خدمات ما

آموزش، مشاوره، توسعه و استقرار مدل های مدرن منابع انسانی

دفاع در مراجع حل اختلاف

inspecting Business man Choosing the right person

نحوه درست غنی سازی شغل و تاملات مناسب با کارکنان در جهت بالا نگهداشتن انگیزه آنها به همراه مثال توضیح داده می شود.

بیشتر بخوانید
a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

بیشتر بخوانید

خلاصه خدمات

نحوه درست غنی سازی شغل و تاملات مناسب با کارکنان در جهت بالا نگهداشتن انگیزه آنها به همراه مثال توضیح داده می شود.

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی

ابتدایی ترین اقدامات در حوزه منابع انسانی سازمان ها تعریف مشاغل و بخش های موردنیاز در سازمان می باشد که باید با دقت تدوین شوند. توضیحات آقای خوشوقتی در این خصوص را مشاهده کنید.

وظایف مدیر منابع انسانی سازمان ها در راستای ماموریت های این واحد و مواردی که باید رعایت شود تا به اهداف موردنظر سازمان رسید، بیان می شود.

بیان نگرش درست در فرآیند استخدام نیروی انسانی از زبان آقای خوشوقتی بشنوید. ابتدا شایسته گزینی، سپس جذب و در آخر جامعه پذیری در فرآیند استخدام بسیار مهم است.

inspecting Business man Choosing the right person

غنی سازی شغلی

نحوه درست غنی سازی شغل و تاملات مناسب با کارکنان در جهت بالا نگهداشتن انگیزه آنها به همراه مثال توضیح داده می شود.

a200a1f9-23c0-4c67-b74b-9bbc2ebd5b06-lg

مصاحبه استخدامی

توصیف مصاحبه استخدامی و بخش های آن، همچنین مواردی که باید در این فرآیند به آنها توجه شود، قابل مشاهده در این ویدئو می باشد.

download

فرهنگ سازمانی

تعریف فرهنگ سازمانی و نحوه به وجود آمدن فرهنگ در سازمان به صورت کامل در این ویدئو بیان شده است. آرمین خوشوقتی