قرارداد و بیمه سرایدار

Posted by: tamasco
Category: حق بیمه, حقوق و مزایا, قانون کار, قرارداد کار

سوال :
در یک ساختمانی مسکونی، کارگری به مدت چند سال سرایدار است.
طی این مدت حقوق برای وی واریز گردیده ولی بیمه ای برای او رد نشده است.
در حال حاضر مطالبه بیمه خود را دارد.
آیا این نوع کارها شامل قانون کار میگردد؟
و مثل رابطه کارگر و کارفرمایی کلیه مزایا به او تعلق میگیرد؟

پاسخ :
بله ، کلیه حقوق و مزایای قانونی به وی تعلق می گیرد، شامل : حقوق، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، کمک هزینه عائله مندی ( درصورت استحقاق) ، عیدی، سنوات، و بازخرید مرخصی .
ضمنا مثل سایر کارگران مشمول بیمه نیز هست .
باآرزوی توفیق
آرمین خوشوقتی

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید