دوره آموزشی

04 آوریل
Work constracts ordibehesht
نحوه طراحی قرارداد های کار
Category: دوره آموزشی
تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .در ت...