پذیرش سوابق خدمت سربازی از سوی کارفرما

Posted by: tamasco
Category: طبقه بندی مشاغل

سوال : آیا سوابق خدمت سربازی کارگر را ( به شرطی که در سوابق بیمه ایشان درج شده باشد و از محل خدمت نامه ای با مضمون مرتبط بودن خدمت انجام شده با شغل فعلی آورده باشد ) را میتوان جز سابقه موثر ایشان لحاظ کرد ؟

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید