قانون کار و تامین اجتماعی

دستورالعمل مربوط به ضوابط انتخاب و ‌‌‌‌وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌‌‌ها

وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل

در اجرای تبصره بند ۳ مصوبه 17؍4؍69 شورای عالی کار ضوابط انتخاب و ‌‌‌‌وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌‌‌‌‌های مشمول قانون کار که در این دستورالعمل اختصاراً کمیته نامیده‌‌ می‌شود به شرح زیر‌‌ می‌باشد:

ضوابط انتخاب و ‌‌‌‌وظایف کمیته‌های دائمی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل

1- ترکیب اعضاء:

کمیته متشکل از افراد زیر است:

الف- دو نفر نماینده کارکنان از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی کارگاه.

ب- دو نفر نماینده مدیریت (کارفرما) که باید حداقل یکی از آنها از مسئولین امور اداری و کارگزینی کارگاه باشد.

ج- یک نفر نماینده سرپرستان کارگاه به انتخاب سرپرستان.

منظور از سرپرستان افرادی هستند ((غیر از مدیران) که بر اساس شغل سازمانی عهده‌دار مسئولیت یک قسمت یا واحد سازمانی بوده و دارای عناوینی از قبیل سرپرست، رئیس، نظایر آن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند.

‌‌تبصره- در کارگاه‌‌‌‌‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا تشکلات قانونی ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌باشند نماینده گان کارکنان با‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای اکثریت کارکنان انتخاب‌‌ می‌شوند.

2- مدت عضویت:

عضویت در کمیته تابع محدودیت زمانی نیست. در صورت عزل، استعفاء، قطع رابطه خدمتی و یا فوت هر یک از اعضای کمیته انتخاب جانشین و ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت‌‌ می‌گیرد.

۳- شرایط عضویت در کمیته:

الف- اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه

ب- دارا بودن حداقل دو سال سابقه خدمت در کارگاه در مورد نمایندگان کارکنان و سرپرستان

ج- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره اول متوسطه (سوم متوسطه یا پایان دوره راهنمایی تحصیلی)

د- طی دوره آموزشی طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل و موفقیت در آزمون مربوطه ‌‌‌‌

‌‌تبصره ۱- در کارگاه‌‌‌هایی که به لحاظ شرایط استثنایی امکان انتخاب برخی از اعضای کمیته با شرایط تحصیلی مقرر در بند این و جود نداشته باشد انتخاب‌‌‌‌‌‌‌کنندگان‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند با نظر اداره کار و امور اجتماعی محل فرد یا افراد دیگری را که دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی باشند انتخاب و معرفی نمایند.

تبصره ۲- اعضای کمیته‌هایی که قبل از صدور این دستورالعمل انتخاب و شروع به فعالیت نموده‌‌‌اند مادامی که عضویت آنان معتبر است از محدودیت بند (ج) مستثنی خواهند بود.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

۴- آموزش اعضای کمیته:

هر یک از اعضای کمیته باید پس از انتخاب شدن دوره آموزشی لازم را بر اساس ضوابط اداره کل طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری طی نموده و در آزمون مقرر موفقیت حاصل نمایند. در صورت دوبار عدم قبولی در آزمون مقرر با اعلام اداره کل مذکور ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخاب‌کنندگان باید با رعایت دستورالعمل فرد دیگری را انتخاب و معرفی نمایند.

‌‌تبصره- اعضای کمیته‌هایی که قبل از صدور این دستورالعمل شروع به فعالیت نموده‌‌‌‌‌‌‌‌اند طبق برنامه‌‌‌‌هایی که از طریق اداره کل طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری اعلام‌‌ می‌شود باید در دوره‌های آموزشی شرکت و در آزمون مقرر موفقیت حاصل نمایند.

۵- پایان فعالیت اعضاء در کمیته:

پایان دادن به فعالیت هر یک از اعضاء در کمیته با تصمیم ‌‌‌‌‌‌‌‌انتخاب‌کنندگان آنها امکان‌پذیر است در این صورت باید بلافاصله نسبت به انتخاب و معرفی جانشین اقدام شود.

‌‌تبصره- در کارگاه‌‌‌‌‌هایی که شوراهای شورای اسلامی کار یا سایر تشکلات کارگری جدید بخواهند افراد دیگری را به عنوان نمایندگان کارکنان انتخاب کنند مادام که افراد جدید دوره آموزشی لازم را طی ننموده‌‌‌‌‌‌‌‌ و در آزمون مربوطه موفقیت حاصل نکرده باشند افراد قبلی به فعالیت خود در کمیته ادامه‌‌ می‌دهند و افراد جدید بدون داشتن حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رای در جلسات کمیته شرکت خواهند نمود.

یادآوری: در هریک از حالات فوق و نیز در صورت استعفاء یا قطع رابطه خدمتی یا فوت هر یک از اعضاء باید موضوع ضمن معرفی عضو یا اعضای جدید جهت طی دوره آموزشی به اداره کل کار و امور اجتماعی محل و نیز به اداره کل طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری کتباً اعلام شود.

۶- ‌‌‌‌وظایف کمیته:

الف: قبل از تصویب طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل:

مشارکت و همکاری با مدیریت و دفتر مشاوره فنی‌‌‌‌‌ ذی‌ربط در مراحل تهیه و اجرای طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه در زمینه‌های:

– جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اطلاعات لازم

– تنظیم شناسنامه‌های شغلی

– تنظیم لیست تطبیق وضع

– تنظیم جدول مزد

– تنظیم و تدوین مجلدات طرح

ب- بعد از تصویب طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل:

انجام ‌‌‌‌وظایفی که طبق دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل منوط به اظهار نظر یا تایید کمیته طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل‌‌ می‌باشد.

۷- اعتبار تصمیمات کمیته:

تصمیمات کمیته در چارچوب ‌‌‌‌وظایف آن با‌‌‌‌‌ رای حداقل سه نفر از اعضاء که حداقل یک نفر آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر است. تصمیمات کمیته از طریق مدیریت جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی‌ربط اعلام می‌شود.

۸- موارد مختلف:

الف- در مواردی که انجام آنها مستلزم طرح در کمیته و اخذ نظر آن‌‌ می‌باشد هرگاه مدیریت بدون رعایت نظر کمیته اقدام نماید کمیته یا هر یک از اعضای آن در اجرای تبصره ۳ ‌‌‌‌ماده ۴۹ قانون کار مراتب را به محض اطلاع به اداره کار و امور اجتماعی محل کتبا گزارش و درخواست رسیدگی‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نمایند.

ب- مدیریت امکانات مناسب از قبیل محل کار و ابزار و وسایل لازم را برای تشکیل جلسات کمیته و نیز اطلاعات و سوابق مورد لزوم را در زمینه موارد ارجاعی در اختیار کمیته قرار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد.

ج- مدیریت کلیه مقررات، ضوابط، بخشنامه‌‌‌ها و نظایر آنها را که از سوی مراجع ذی‌ربط در زمینه طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل و یا ‌‌‌‌وظایف مرتبط با کمیته ابلاغ می‌شود، به کمیته اعلام‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌نماید مگر آنکه در موارد ابلاغ شده ترتیب دیگری مشخص شده باشد.

این دستورالعمل از تاریخ صدور جایگزین کلیه ضوابط قبلی در این زمینه‌‌ می‌گردد.

ابوالقاسم کرم بیگی- مدیر کل طبقه‌‌‌‌‌بندی مشاغل، مزد و بهره‌وری

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *