قانون کار و تامین اجتماعی, مدیریت منابع انسانی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب 1390

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل مصوب 1390

‌‌‌ماده 1- در اجرای ماده (۲۱) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون کار و به منظور ارزیابی عملکرد حرفه‌‌ای کارشناسان طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل و ایجاد زمینه لازم برای ارتقاء کیفی طرح‌‌‌ها و با توجه به پایبندی هرچه بیشتر کارشناسان و دفاتر به اصول حرفه ای، نظام ارزیابی کارشناسان مطابق مواد ذیل تعیین می‌گردد.

منظور از ارزیابی، سنجش عملکرد کارشناسان طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل که اختصاراً کارشناس نامیده می‌شوند در ارتباط با نحوه تهیه و اجرای طرح‌ها و میزان آگاهی به تعهد و تخصص و همکاری آنان با وزارت کار و امور اجتماعی است.

 

ماده 2- عملکرد کارشناس در پایان کلیه مراحل تهیه طرح و تصویب و اجرای آن در مورد همان طرح سنجیده می‌شود.

‌‌تبصره ۱- چنانچه مراحل تهیه و اجرای طرح قبل از تصویب بنا به دلایلی خارج از اختیار مشاور از قبیل استنکاف کارفرما، انحلال، ورشکستگی یا تعطیلی کارگاه طرف قرارداد متوقف شود، ارزیابی صورت نمی‌گیرد.

‌‌تبصره ۲- در صورتی که بنا به گزارش ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌‌‌ها و تشخیص اداره کل مسامحه کارشناس موجب توقف طرح شود، پرونده برای اتخاذ تصمیم در اجرای ماده (۱۹) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل ابتدا در هیات استانی و در صورت اعتراض به تصمیم هیات استانی در هیات موضوع ماده (۴) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

ماده 3- عملکرد کارشناس طبق فرم پیوست مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن مطابق ماده (10) این دستورالعمل در آینده حرفه‌‌ای وی اثرگذار خواهد بود.

 

‌‌‌ماده ۴- عملکرد کارشناس توسط کارشناس‌‌‌‌‌ ذی‌ربط در اداره کل کار و امور اجتماعی استان بررسی و به وسیله رئیس اداره روابط کار یا معاون روابط کار استان، تایید و به تصویب مدیر کل کار و امور اجتماعی استان می‌رسد و یک نسخه از آن برای درج در سوابق اداره کل ارسال می‌گردد.

‌‌تبصره- در صورتی که طرح در اداره کل بررسی شود ارزیابی به ترتیب فوق توسط کارشناس بررسی‌‌‌‌‌‌‌کننده، رئیس اداره طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل، معاون‌‌‌‌‌ ذی‌ربط و مدیر کل صورت خواهد گرفت.

 

‌‌‌ماده ۵- فرم ارزیابی در 3 نسخه تنظیم و یک نسخه از آن در اداره کل کار و امور اجتماعی استان نگهداری و نسخه دیگر به کارشناس ابلاغ و نسخه سوم برای جمع‌‌‌‌‌‌‌‌بندی و اقدامات بعدی به اداره کل ارسال می‌گردد.

‌‌ماده ۶- هرگاه کارشناس به نتایج ارزیابی معترض باشد بایستی ظرف مدت 15 روز اداری از دریافت فرم مراتب را کتباً و با ذکر مستندات و توجیهات به اداره کل اعلام نماید. اداره کل ضمن بررسی مستندات ارائه شده، پیشینه قبلی و عنداللزوم بررسی و تحقیق از کارگاه طرف قرارداد به موضوع رسیدگی و نظر نهایی را اعلام می‌کند. این نظر می‌تواند شامل تجدید نظر در امتیازات و یا تنفیذ آنها باشد و در هر حال نظر اداره کل ملاک عمل واقع می‌شود.

‌‌ماده ۷- ارزیابی عملکرد کارشناس ناشی از امتیازات مکتسبه با ارزیابی دو طرح صورت گرفته و میانگین امتیازات ملاک عمل است. در صورتی که کارشناسی دو سال متوالی نتواند نسبت به انجام دو طرح اقدام نماید، در پایان سال دوم (سپری شدن دو سال از تاریخ تایید قرارداد طرحی که در مورد آن ارزیابی صورت گرفته) نسبت به بررسی طرح قبلی اقدام می‌شود.

ماده 8- علاوه بر امتیازات مهم ماخوذه به ترتیب مندرج در فرم ارزیابی، مدیر کل نیز می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ امتیاز با توجه به عملکرد کلی کارشناس و بررسی‌هایی که توسط کارشناسان اداره کل انجام می‌شود به امتیازات هر طرح ارزیابی اضافه یا کسب نماید. جمع امتیازات در حال بایستی بیشتر از ۱۰۰ باشد.

ماده ۹- امتیازات یا میانگین آنان که به ترتیب این دستورالعمل به دست می‌آید به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • الف- امتیاز بین ۱۰۰ تا ۹۰: عالی
 • ب- امتیاز بین ۷۰ تا ۸۹: خوب
 • ج- امتیاز بین ۵۰ تا ۶۹: متوسط
 • د- امتیاز بین ۳۰ تا 49: ضعیف
 • و- امتیاز کمتر از ۳۰: غیر قابل قبول

ماده 10- آثار امتیازات برای کارشناس به ترتیب زیر است:

 • الف- کسب متوالی درجه عالی موجب تشویق کتبی از سوی معاونت روابط کار و افزایش سهمیه به میزان ۵۰ درصدی خواهد شد.
 • ب- کسب یک بار عالی و یک بار خوب در دو ارزیابی متوالی موجب تشویق کارشناس توسط اداره کل و افزایش ۲۵ درصدی سهمیه خواهد شد.
 • ج- کسب دو بار متوالی خوب موجب تشویق کارشناس توسط اداره کل خواهد شد.
 • د- کسب یک بار درجه ضعیف موجب تذکر کتبی توسط اداره کل خواهد شد.
 • هـ- کسب یک بار درجه ضعیف و یک بار غیر قابل قبول در دو ارزیابی متوالی موجب ارجاع پرونده به هیات موضوع ماده (۴) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل خواهد شد که این امر نیز می‌تواند یکی از مجازات‌‌‌‌های ماده (۲۲) آیین‌نامه مذکور را در خصوص وی اعمال نماید.

 فرم ارزیابی و نتایج آن که به ترتیب ماده (10) تهیه می‌شود در پرونده خدمتی کارشناس درج می‌گردد.

ماده ۱۱- مدیران کل کار و امور اجتماعی محصول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان‌‌‌‌‌ ذی‌ربط رسانده شود.

ماده 12- این دستورالعمل در ۱۲ ماده و 3 تبصره در تاریخ 5؍4؍1390 به تایید هیات موضوع ماده (۴) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگری مصوب 17؍5؍89 شورای عالی کار رسیده است.

آیا می‌دانید؟

قانونا این امکان مهیا شده است که هر کارگاه بتواند متناسب با شرایط خود و مقتضیات صنعت و بازار کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل مختص خود را طراحی و اجرا نموده و با رعایت الزامات قانونی به تایید وزارت کار رسانده و جایگزین طرح طبقه بندی مشاغل نماید.

فرم ارزیابی عملکرد کارشناس طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل

نحوه امتیازدهی

1- در خصوص بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۹ چنانچه بیش از ۹۰ درصد از موارد مذکور بدون اشکال تهیه شود، امتیاز عالی و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد بدون اشکال باشد، خوب و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، متوسط و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد، ضعیف و زیر ۳۰ درصد، غیر قابل قبول خواهد بود.

2- در مورد بند (۱۰) :

 • الف- اگر کارشناس طرح را در محدوده مدت زمانی مقرر در قرارداد تهیه کند، امتیاز عالی
 • ب- اگر کارشناس طرح را با تاخیر یک ماه از زمان مدت قرارداد تهیه کند، امتیاز خوب
 • ج- اگر کارشناس طرح را با تاخیر 3 ماه از زمان مدت قرارداد تهیه کند، امتیاز متوسط
 • د- اگر کارشناس طرح را با تاخیر ۶ ماه از زمان مدت قرارداد تهیه کنند، امتیاز ضعیف
 • هـ- اگر کارشناس طرح را با تاخیر بیش از ۶ ماه از زمان مدت قرارداد تهیه کند، غیر قابل قبول

۳- در مورد بند (7) و (8) کارشناسان ستاد با هماهنگی مدیر کل امتیاز مربوط به کارشناس را تعیین می‌کنند.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *