ایجاد انگیزه در کارکنان : “چرا نگهداشت مهم است “

Posted by: tamasco
Category: مدیریت منابع انسانی, مقالات

ایجاد انگیزه در کارکنان : “چرا نگهداشت مهم است ”

مکس مسمر(مدیر علمل شرکت رابرت هاف – یکی از بزرگترین شرکت های استخدامی کارکنان)

ترجمه شیما جعفرزاده

 

زمانی کارکنان شما از کار خود راضی نیستند یا از محیط کار خارج میشوند یا باعث خارج شدن دیگران از محیط کار میشوند.  که این جابه جایی های پی در پی نقش مهمی در کاهش بهره وری خواهد داشت.زیرا دائما در حال آموزش کارمنان هستید و همچنین هر بار که به دنبال کارمند جدیدی هستید هزینه ای را از دست میدهید این امر میتواند به یک چرخه پر هزینه تبدیل شود و این خسارت شامل هم بعد مالی و هم بعد تضعیف روحیه کارکنان میشود.

برای تخمین هزینه های استخدام یک کارمند میتوانید مراحلی را که جان سامسر در سایت (www.interbiznet.com) مطرح کرده است را در نظر بگیرید :

  • فروش سالانه شرکت خود را در نظر بگیرید و آن را بر تعداد کارمندان خود تقسیم کنید : این مقدار ، بازده سالانه هر کارمند را نشان میدهد.
  • این عدد را بر ۲۵۰ تقسیم کنید : این مقدار بازده روزانه هر کارمند را نشان میدهد.
  • حالا بازده روزانه ای را که برای هر کارمند بهدست آورده اید را در تعدا روزهایی که برای استخدام یک کارمند جدید صرف میکنید ضرب کنید !
  • در آخر میتوانید در صورت تمایل هزینه های صرف شده برای آموزش نیروی تازه وارد خود را نیز اضافه کنید.

عددی که به دست می آورید هزینه ای تمثیلی برای هر استخدام است که در کل ۵ تا ۱۰ برابر هزینه های اجرایی است.

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید