گردش کار

۲۱ بهمن
نحوه محاسبه نوبتکاری
Category: حقوق و مزایا, نوبتکاری
من از یکم تا بیست و یکم ماه بصورت صبح ثابت حضور داشتم و از تاریخ بیست و دوم ماه تا سی ام ماه شبکار شدم . حق شیفتم از چه تاریخی باید محاسبه شود؟