نگهداشت و جبران خدمت آرمین خوشوقتی توسعه منابع انسانی سرآمد

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۴ آذر
نگهداشت و جبران خدمت
مدیریت جبران خدمت
Category: جبران خدمت, دوره آموزشی
مدیریت جبران خدمت شامل مجموعه فرایندهایی است که مشارکت افراد در سازمان را به طرق مالی و غیر مالی ارج می نهد. منظور از پرداخت غیرمالی: قدردانی، فرصت یادگیری، فرصت پیشرفت و مسئولی...