نظام پیشنهادات

۲۱ فروردین
https___blogs-images.forbes.com_rebeccaskilbeck_files_2019_02_Maintianing-Motivation-in-employees-Blog-Graphic-1200x861
نظام پیشنهادات
Category: دسته‌بندی نشده
نظام پیشنهادها چیست؟ امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روشهای مدیریت در دنیاست، و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است هدف...