مهلت قانونی تصفیه حساب با کارگر

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۶ مهر
مهلت کارفرما برای تصفیه حساب با کارگر
Category: حقوق و مزایا
مهلت تصفیه حساب با کارگر یک ماه است یا سه ماه ؟