مدیریت استعداد

۲۱ شهریور
غنی سازی شغلی
جانشین پروری در شرکت طبیعت زنده با هد ف دستیابی به منافع سه جانبه (جامعه، سازمان، فرد) برد – برد – برد
Category: جانشین پروری, مدیریت منابع انسانی, م...
آرمین خوشوقتی، زهرا باقری فرد ماهنامه تخصصی تدبیر – دی ماه ۱۳۹۵ جانشین پروری در شرکت طبیعت زنده با هد ف دستیابی به منافع سه جانبه (جامعه، سازمان، فرد) برد – برد – برد مقدمه ع...