ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۲ خرداد
تعیین میزان دستمزد بیمه شده
Category: حق بیمه, سازمان تامین اجتماعی, قانون...
نحوه محاسبه حق بیمه در دستورالعمل ماده ۱۴۸ قانون کار
۰۵ دی
قرارداد مشاوره مشمول قانون تامین اجتماعی نیست
Category: قانون تامین اجتماعی, قرارداد ها
آیا به قرارداد مشاوره, که ارکان کارگری در آن وجود نداشته باشد, و انجام موضوع قرارداد نیز به تنهایی توسط مشاور صورت میگیرد, کسور بیمه ای تعلق میگیرد ؟