فایل word دادخواست اداره کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۲ آبان
نمونه دادخواست هیات حل اختلاف ( تجدیدنظر) اداره کار
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار
فایل word نمونه دادخواست به هیات حل اختلاف ( تجدید نظر ) اداره کار
۲۲ آبان
نمونه دادخواست هیات تشخیص اداره کار
Category: مراجع حل اختلاف وزارت کار
نمونه دادخواست word به مراجع حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - هیات تشخیص