شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۸ مرداد
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار
لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های کمتر از ۲۵ نفر پرسنل
۱۴ آذر
کارهای سخت و زیان آور گروه ب ماده ۱
Category: مشاغل سخت و زیان آور
تصویر مصوبه یکصد و بیست و نهمین نشست مورخ 17/12/94 شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه(ب)