شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۱۴ آذر
کارهای سخت و زیان آور گروه ب ماده ۱
Category: مشاغل سخت و زیان آور
تصویر مصوبه یکصد و بیست و نهمین نشست مورخ 17/12/94 شورای عالی حفاظت فنی با موضوع احصاء فعالیت های سخت و زیان آور گروه(ب)