تجهیزات حفاظت فردی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۴ آبان
دستورالعمل جدید رییس قوه قضاییه
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, حفاظت فن...
دستورالعمل مورخ : ۱۳۹۹/۷/۳۰ رییس قوه قضاییه نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
۱۸ مرداد
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
Category: حفاظت فنی و بهداشت کار
لزوم تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های کمتر از ۲۵ نفر پرسنل
۲۰ آبان
تکلیف کارفرما در تهیه لباس کار
Category: قانون کار
⚫سوال : آیا قوانینی مربوط به تحویل تجهیزات حفاظت فردی به کارگران در مورد کاپشن کار یا لباس گرم وجود دارد ؟ ?پاسخ را در تصویر ملاحظه بفرمائید.