بازنشستگی اتباع خارج

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۷ بهمن
بازنشستگی برای کارگران خارجی
Category: بازنشستگی
آیا این صحیح است که به اتباع افغانستانی علیرغم پرداخت بیمه ، بازنشستگی تعلق نمی گیرد؟ حتی اگر ویزای کار و مجوز اشتغال داشته باشند .