اعتیاد

۱۱ دی
برخورد انضباطی با اعتیاد کارکنان
Category: انضباطی
سوال : در شرایط زیر کارفرما چگونه می تواند نسبت به اخراج یا فسخ قرارداد اقدام کند؟ ۱- با فردی تا پایان سال قرارداد وجود دارد. ۲- شغل کارگر نگهبانی است. ۳- شرکت فاقد آئین نامه ان...