اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۳ تیر
پایه سربازی در طرح طبقه بندی مشاغل
Category: طبقه بندی مشاغل
نحوه محاسبه پایه سربازی در طرح طبقه بندی مشاغل، از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد
۳۱ خرداد
تغییرات بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
Category: حقوق و مزایا
بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹
۱۷ اردیبهشت
فوق العاده جذب
Category: طبقه بندی مشاغل
نحوه برقراری فوق العاده جذب در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار