غنی سازی شغلی

غنی سازی شغلی چیست ؟

زمان مطالعه : ۴ دقیقه

آرمین خوشوقتی

مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین این ابزارها برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، توسعه و غنی سازی شغلی است.

غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت افزایش چالش و اجتناب از تکرار، بهبود یابد. هدف اصلی غنی سازی شغلی ایجاد رضایت در کارمندان ، ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و کاهش نرخ خروج است.

چرا کارمندان مدتی پس از استخدام در سازمان، انگیزه خود را از دست میدهند و نمودار عملکردشان سیر نزولی دارد؟

چرا در ابتدای استخدام پر انرژی هستند ولی به تدریج این رویکرد کاهش می یابد؟

 

خروجی عملکرد کارکنان را به غنی سازی شغلی گره بزنید!

از او بخواهید خودش شغلش را غنی کند .

در ابتدای هر دوره عملکردی، از کارکنان تان بخواهید در طی این دوره، نوآوری داشته باشند. با این کار محدوده تصمیم گیری کارمند تان را افزایش داده اید و همینطور اجازه داده اید احساس مسئولیت بیشتری نسبت به کارش داشته باشد. در نهایت به آنها اطمینان بدهید در قبال ایجاد نوآوری، پاداش دریافت خواهد کرد. این پاداش میتواند نقدی یا غیر نقدی (مثلا ارتقا شغلی) باشد.

به کارمند تان بگویید غنی کردن شغلش موجب ارتقا سازمان و ایجاد ارزش افزوده میشود و این ارزش افزوده به خود او پرداخت میشود.

در پایان دوره عملکردی، گزارشی از نتیجه فعالیت واحد به کارکنان تان ارائه دهید. مثلا میتوانید میزان رضایت سازمان یا مشتریان از خدمت ارائه شده و یا کالای تولید شده را به آنها گزارش نمایید تا کارمندان با دیدن نتایج عینی نوآوری خود علاقه و انگیزه بیشتری نسبت به کار پیدا کنند.

درصورتی که بتوانید این رویکرد را در سازمان جاری نمایید، همه کارکنان مانند روزهای اول استخدام با انگیزه خواهند ماند و همچنین تمایل دارند به همکاران دیگرشان نیز نشان دهند که با غنی شدن شغلشان امروز در جایگاه بالاتری هستند.

ویدئو ۵ دقیقه ای زیر را ببینید :

 

5/5 (1 نظر)
0/5 (0 نظر)