غنی سازی شغلی

نحوه درست غنی سازی شغل و تاملات مناسب با کارکنان در جهت بالا نگهداشتن انگیزه آنها به همراه مثال توضیح داده می شود.