تعریف و مراحل شایسته گزینی

Posted by: tamasco
Category: مدیریت منابع انسانی

در این فایل ویدیویی ، مراحل تجزیه و تحلیل شغل ، طراحی شغل ، شایسته گزینی و چگونگی انطباق شغل و شاغل را به سادگی توضیح داده ایم .

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco