مقررات کاریابی

۰۴ آذر
حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال ۱۳۹۸
Category: مقررات کاریابی
حق الزحمه و مقررات کاریابی های مجاز بخش خصوصی در سال 1398 به چه صورت است ؟