مستمری

۱۸ بهمن
مستمری فوت به فرزندان
Category: مستمری
سوال : آیا یک فرزند میتونه بعد فوت پدر و مادر از مستمری هردو ( پدر و مادر ) بهره مند بشه؟