قانون کار و تامین اجتماعی

حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال 1398

1- حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام به همراه مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد:
1-1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی دردفاتر کاریابی داخلی مبلغ 270000 ریال تعیین می گردد.
2-2- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 400000 ریال تعیین می گردد.
تبصره 1- حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی کاریابی داخلی درمناطق محروم کشور مبلغ 180000 ریال تعیین می گردد.
تبصره 2- چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود پنجاه درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسرخواهدشد.تبصره 3- در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.
تبصره 4- کاریابی می تواند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نماید. حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی دریافت نماید.

2- حق الزحمه کاریابی بابت بکارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح زیر محاسبه و تعیین می گردد:
1-2- حق الزحمه بکارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که ازکارجو دریافت می گردد حداکثر پنجاه درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 1398 می باشد.
تبصره 1- در صورتیکه دستمزد ثابت بکارگمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد. 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال 98 به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.
تبصره 2- برای قراردادهای کمتر از یکسال حق الزحمه نسبت ماههای کارکرد محاسبه خواهدشد.
تبصره 3 – کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند. لازم است قبل از معرفی کارجو به فرصت شغلی در این خصوص به وی اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.
تبصره 4- در صورت تمدید قرارداد کار (بکارگمارده با کارفرما) تا سقف یکسال، کاریابی می تواند نسبت به اخذ مابقی حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نماید.
2-2- کاریابی می تواند حق الزحمه بکارگماری را تا سقف یکماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نماید.

3-کاریابی های می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی در صورت تمایل کارجو مبلغ 1/500/000 ریال را علی الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه بکارگماری تعیین شده دریافت نمایند.
تبصره: دفاتر کاریابی موظف می باشند در صورت عدم بکارگماری کارجو ظرف همان روز نسبت به عودت مبلغ دریافتی اقدام نمایند.

4-کاریابی با توافق با بکارگمارده می تواند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نماید.

5-کاریابی می تواند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کارتضمین و تامین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.
تبصره- میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی داخلی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

6-کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و … را به عنوان تضمین اخذ نماید.

7-با درخواست کاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه بکارگمای را در قالب مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

8-کاریابی موظف است در قبال دریافت هرگونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارایه نماید.
تبصره – چنانچه براساس تایید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یکسال ترک کار نموده و یا بعلت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما، قصور و … موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بند مرتبط مندرج در بند 2 خواهد بود.

9-تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج از کشور برای قرارداد کار یکساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قرارداد کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارت به دفاتر کاریابی ابلاغ می شود.

10-عدم رعایت هریک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها با همکاری انجمنهای صنفی کاریابی ها استان موظف به رسیدگی می باشند.

11-کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را درمحل مناسب در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرار دهند.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *