کارفرمایانی که معلولان را استخدام کنند ، کمک هزینه دریافت خواهند کرد

Posted by: tamasco
Category: تسهیلات کارفرمایان, قانون کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۸/۸/۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب ۱۳۹۶- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان -مصوب ۱۳۹۶-
۲- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳- سازمان: سازمان بهزیستی کشور
۴- فرد دارای معلولیت: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون
۵- فرد دارای معلولیت جویای کار: افراد موضوع تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون با تأیید سازمان.
۶- کارفرما: اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ماده (۳) قانون کار -مصوب ۱۳۶۹- و بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی -مصوب ۱۳۵۴- تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات بخش خصوصی یا تعاونی را بر عهده دارند.
۷- کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت: کمک هزینه موضوع تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون.
ماده ۲- به کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود جذب و به‌کارگیری کنند، در طول دوران اشتغال افراد مذکور، کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت با رعایت شرایط مندرج در این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- میزان شدت معلولیت فرد دارای معلولیت جویای کار برای تعیین میزان کمک‌هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت بر اساس طبقه‌بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت و تغییرات آن در کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت و کمیته تخصصی توانبخشی حرفه‌ای و اشتغال افراد دارای معلولیت سازمان انجام می‌شود.
تبصره ۲- تطبیق نوع معلولیت و عملکرد فرد دارای معلولیت جویای کار با ویژگی‌های فنی مشاغل پیشنهادی، بر اساس دستورالعمل تخصصی ابلاغی سازمان انجام می‌شود.
تبصره ۳- کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت برای هر فرد دارای معلولیت شاغل تا پنج سال قابل پرداخت است.
ماده ۳- کارفرما موظف است به منظور بهره‌مندی از کمک‌هزینه ارتقای کارایی فرد دارای معلولیت، موارد زیر را رعایت کند:
۱- ثبت‌نام به عنوان متقاضی به‌کارگیری فرد دارای معلولیت در سامانه اشتغال سازمان و بانک اطلاعاتی کارفرمایان وزارت
۲- انعقاد قرارداد به‌کارگیری حداقل یک‌ساله با فرد دارای معلولیت جویای کار
۳- پرداخت حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط
۴- پرداخت سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل.
ماده ۴- نحوه تخصیص و پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت به کارفرمایان، پس از انطباق شغل با شدت معلولبت افراد و حسب اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان، متناسب با اقدامات و اولویت‌های زیر است:
۱- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های شدید ذهنی و روانی مزمن
۲- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید
۳- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های متوسط
۴- به‌کارگیری افراد دارای معلولیت‌های خفیف
۵- انجام اقدامات منجر به افزایش کارایی افراد دارای معلولیت از قبیل متناسب‌سازی محیط کار (ارگونومی) و به‌کارگیری تجهیزات و فنآوری‌های کمکی متناسب با توانمندی‌ها و محدودیت‌های شاغلین دارای معلولیت.
۶- انطباق شغل پیشنهادی فرد دارای معلولیت جویای کار با نوع و شدت معلولیت و تحصیلات وی به جهت پایداری شغلی.
تبصره- میزان پرداخت کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت و تعداد افراد تحت پوشش، هر سال با رعایت ماده (۱۲) قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان بهزیستی کشور تعیین می‌شود.
ماده ۵- سازمان موظف است نسبت به واریز کمک‌هزینه ارتقای کارآیی فرد دارای معلولیت پس از ارسال یک نسخه از فهرست و پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما و بر اساس اولویت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه در حسابی که کارفرما نزد یکی از بانک‌های عامل تعیین کرده است، اقدام کند.
ماده ۶- سازمان موظف است به استناد بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-، اعتبارات سالانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را بر اساس اطلاعات و آمار، محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند. سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه سنواتی، نسبت به پیش‌بینی اعتبار در لوایح بودجه سنواتی اقدام می‌کند.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید