نحوه محاسبه عیدی کارگران تغییر کرد

Posted by: tamasco
Category: حقوق و مزایا, طبقه بندی مشاغل

شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی
کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد که نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
0/5 (0 نظر)
0/5 (0 نظر)
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید