نحوه طراحی قرارداد های کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات > دوره آموزشی > نحوه طراحی قرارداد های کار

نحوه طراحی قرارداد های کار

Posted by: tamasco
Category: دوره آموزشی

تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است .
در تنظیم نمودن بسیاری از این قراردادها به #اصولحقوقکار ، و چگونگی #رسیدگیبهاختلافات #کارگریوکارفرمایی در #مراجعحلاختلاف وزارت کار توجه نشده است ، لذا شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود . بسیاری از این قراردادها بر اساس #الگوبرداری از قراردادهای #غیراصولی و #اشتباه شرکت ها و سازمان های دیگر طراحی و تدوین شده است؛ و بدیهی است که حاصل این الگوبرداری نیز یک قرارداد اشتباه خواهد بود . برخی دیگر نیز بدون درنظر گرفتن نیازها و #مقتضیاتکارگاهی و شرکت ها طراحی شده اند ، و بدیهی است قراردادی که برای یک شرکت پیمانکاری طراحی شده نمیتواند گره از مشکلات یک شرکت تولیدی باز کند .

در #کارگاهآموزشی #نحوهطراحیقراردادهایکار :
✅ #شروط قابل درج در قراردادهای کار
✅ #نکاتالزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم ) ✅ #نحوهمحاسبات #قراردادهایپارهوقت و #تماموقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند ) بررسی خواهیم کرد. 📝سپس بصورت عملی یک نمونه #قراردادکار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .
حضور در این کارگاه را به همه #متخصصانمالیاداری و #منابعانسانی ، و #کارفرمایان که به هر نحو با #تنظیمقراردادکار درگیر هستند توصیه میکنیم . کارگاه تخصصی #تنظیمقراردادهای_کار

:
۰۲۱۲۶۴۰۱۳۳۵

۰۲۱۲۶۷۰۹۱۵۱

توسعه منابع انسانی سرآمد 
نحوه طراحی قرارداد کار
Author: tamasco

پاسخی بگذارید