مستمری فوت به بازماندگان

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی
سوال : بیمه شده ای از سال ۸۱ تا سال ۹۷ به مدت ۱۸ سال بیمه بوده و در سال ۹۸ فوت می شود .
آیا بازماندگان وی می توانند از مستمری تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه

 • امین عزیزی

  در مورد مڐکور شرط “… مشروط بر اینکە ظرف آخرین سال حیات خود حق بیمە 90 روز را پرداخت کردە باشد.” منظور سالی کە در آن فوت کردە یا نود روز طی یک سال قبل از فوت است؟

  • tamasco

   طی ده سال آخر منتهی به فوت، حداقل یک سال سابقه بیمه اجباری داشته باشند .
   و طی یک سال آخر منتهی به فوت ، باید حداقل سه ماه سابقه بیمه پردازی اجباری داشته باشند.