مستمری فوت به بازماندگان

Posted by: tamasco
Category: قانون تامین اجتماعی
سوال : بیمه شده ای از سال ۸۱ تا سال ۹۷ به مدت ۱۸ سال بیمه بوده و در سال ۹۸ فوت می شود .
آیا بازماندگان وی می توانند از مستمری تامین اجتماعی برخوردار شوند ؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید

2 دیدگاه