مدل شایستگی مبتنی بر شخصیت بر اساس مدل MBTI

Posted by: tamasco
Category: دسته‌بندی نشده

چکیده:
شخصیت، مجموعه ای از رفتار و شیوه های تفکر شخص در محیط کار و زندگی روزمره است که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی مشخص میشود. در محیط سازمانی یکی از عوامل اثرگذار بر روی عملکرد فردی و سازمانی شخصیت فرد است. آزمون(MBTI (یکی از بهترین مدلهای مبتنی بر شخصیت است که با بهره مندی از آن،میتوانیم انتخاب بهتری در بدو استخدام یا ارتقای کارکنان داشته باشیم. 89 شرکت از 100 شرکت برتر فورچون از تست MBTI برای تشخیص تیپولوژی کارکنان خود استفاده می کنند . یکی از ابزارهای بررسی، سنجش و شناسایی متقاضیان استخدام یا افرادی که به دنبال شناخت شخصیت آنها هستیم، آزمونهای روانشناختی MBTI است. مفهوم تیپ شخصیتی توسط کارل یونگ و دو روانپزشک آمریکایی کاترین بریگز و و دخترش ایزابل بریگزمیرز برای اولین بار مطرح شد و موردبررسی قرار گرفت. در این مدل، با بررسی وتحقیقات مفصل تیپ شخصیتی تمام افراد را در شانزده تیپ دسته بندی کردند . ابزار مایرز – شخصیت ارزیابی برای ابزاری بریگز، است که در استفاده حاضر حال از آن متداول بسیار است سالانه و بین 3 تا نفر میلیون 5 در مورد خودسنجی، ابزار این توسط جهان سنجش قرار میگیرند . آزمون این یکی از ابزارهایی است که اجازه میدهد ترجیحات درمورد مفاهیم زندگی مشخص شود و درنهایت به تفاوت دریادگیری ارتباطات مدیریت تضاد منجر روابط و .شود می در این مقاله، ضمن تبیین ویژگیهای مختلف شخصیتی، به بیان یک تجربه از شرکت طبیعت زنده در بررسی تیپسازی مشاغل گوناگون اشاره میشود. در ادامه، مدل شایستگی مبتنی بر شخصیت برای مشاغل مختلف تشریح شده و در پایان، با ارایه یک راهنمای کاربردی، ارتباط بین مشاغل و تی پهای شخصیتی به عنوان یک مدل بومی ایرانی تبیین شده است.

 

Author: tamasco