توسعه منابع انسانی سرآمد, قانون کار و تامین اجتماعی

نحوه تنظیم قرارداد وام قرض الحسنه

قرارداد وام قرض الحسنه

اين قرارداد از وام گيرنده مطالبه كند تعهد و تشخيص صندوق در اين مورد معتبر است و نيز متعهد و ملتزم گرديدند به‌محض مطالبه صندوق، وجوه مورد مطالبه را به صندوق پرداخت كنند و صندوق به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه‌بر مراجعه به وام گيرنده برای وصول كليه مطالبات خود به ضامن/ضامن‌ها نيز مراجعه نمايد و حق مراجعه صندوق به وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها منفرداً و مجتمعاً محفوظ می‌باشد و صندوق می‌تواند به استناد اين قرارداد يا مستندات ديگر مطالبات خود را از طريق صدور اجراييه از وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها وصول نمايد. تشخيص صندوق درهرگونه مطالبه و نسبت به هر ميزان آن مورد تاييد و قبول متعهدين می‌باشد.

شرایط قرارداد وام قرض الحسنه

ماده6- چنانچه وام گيرنده در پرداخت اقساط وام، حداكثر 2 ماه تاخير نمايد كل بدهی وی تبديل به دين حال شده و صندوق حق دارد از محل سپرده و اسناد تضمينی و ترهينی وام گيرنده و يا ضامن/ضامن‌ها استيفای حقوق نموده و جای هيچگونه اعتراضی برای آنان نخواهد بود.

ماده7- صندوق حق دارد طلب خود را هم از طريق اقدام قانونی باستناد اين قرارداد و هم از طريق اقدام قانونی به استناد سفته‌ها/چك‌ها/اسناد تضمينی وصول نمايد و اقدام از يك طريق مانع از اقدام از طريق ديگر نخواهد بود. مضافاً به اينكه صندوق حقدارد طلب خود را از موجودی هر نوع حساب يا سپرده وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها نزد صندوق راساً و بدون هيچگونه تشريقات قانونی برداشت و پاياپای نمايد و چنانچه از طريقی قسمتی از طلب صندوق وصول گرديد، بقيه از طريق يا طرق ديگر وصول خواهد شد.

ماده8- صندوق حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانونی برای وصول مطالبات خود، كليه هزينه های مربوطه اعم از ثبتی، اجرائی، دادرسی، حق الوكاله و ساير هزينه‌های پرداختی را جزء مطالبات خود منظور و به استناد اين قرارداد از وثيقه استيفا همچنين از امضاء كنندگان قرارداد از طريق اجرای ثبت يا مراجع ذيربط مطالبه و وصول نمايد.

ماده9- پس از وصول آخرين قسط و تسويه حساب كامل وام، اسناد تضمينی موجود در صندوق به ضامن و وام گيرنده مسترد خواهد شد.

تبصره – درصورت عدم مراجعه وام گيرنده و ضامن، صندوق نسبت به ابطال و امهاء اسنادتضمينی اقدام وجای هيچگونه اعتراضی برای آنان نخواهدبود.

ماده10- اين قرارداد بموجب ماده واحده اصالح ماده 15 عمليات بانكی بدون ربا و بر اساس توافق طرفين و ضامن/ضامن‌ها در حكم اسناد الزم االجراء بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايی اسناد رسمی می‌باشد و امضاء كنندگان آن قبول نموده اند كه كليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافی ندارند و حق هرگونه اعتراضی را نسبت به مفاد آن و نيز اقدامات اجرايی از مراجع قانونی از خود سلب و اسقاط نموده‌اند.

ماده11- صرف اظهار و تشخيص صندوق نسبت به تخلف وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها از مندرجات اين قرارداد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تعيين مبلغ مورد مطالبه از وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها با صندوق است و وام گيرنده صورت حساب صندوق را قبول می‌نمايد و بر اساس اظهار و درخواست صندوق اجرائيه صادر خواهد شد.

ماده12- اقامتگاه وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها از نظر ابلاغ هر گونه نامه يا اخطاريه از طرف صندوق به آدرس قيد شده در ابتدای قرارداد به منزله ابلاغ كتبی و قانونی به آنان تلقی می‌گردد.

تبصره- در صورت تغيير آدرس وام گيرنده و ضامن/ضامن‌ها، ضروری است به صندوق مراجعه و آدرس جديد را ارائه دهند.

ماده13- وام گيرنده/ضامن/ضامن‌ها به‌منظور تضمين و وثيقه پرداخت بدهی و اجرای تعهدات خود اموال مشروحه ذيل را در رهن و وثيقه صندوق قرارداد و قبض واقباض بعمل آمده و صندوق پس از تصرف موقتی مورد رهن را به وام گيرنده/ضامن/ضامن ها سپرده است در عين حال كه قرارداد حاضر در حكم سند لازم الاجرا  بوده و صندوق حق دارد وجوه مورد مطالبه خود را بشرح اين قرارداد را با صدور اجراييه و طبق مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی از طريق اجرای ثبت وصول و استيفا نمايد از تامينات و تضمينات و وثايق مشروحه ذيل نيز قابل استيفا است و صندوق مخير است طلب و حقوق خود را از هرطريق كه بخواهد وصول و استيفا نمايد و اقدام از يك طريق مانع اقدام از طريق يا طرق ديگرنخواهدبود.

تبصره –درصورت وجود وثايق و تضمينات و تاميناتی كه استيفای حقوق صندوق به استناد آنها در صالحيت اجرای ثبت نبوده و نيازی به صدور اجراييه نباشد با محفوظ بودن حقوق صندوق نسبت به صدور اجراييه به استناد اين قرارداد صندوق از طريق مقتضی اقدام الزم را معمول خواهد داشت و از طريق ثبت اجراييه ثبتی نسبت به اجرای تعهدات وام گيرنده/ضامن/ضامن ها و وصول مطالبات صندوق صادر خواهد گرديد.

ماده14- وام گيرنده/ضامن/ضامن‌ها قبل از تسويه كامل بدهی و انجام تعهدات خود بدون موافقت كتبی صندوق حق انتقال، واگذاری، حق استرداد يا هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عين يا منافع مورد رهن و معامله را به غير ندارد و قبل از پرداخت بدهی انجام هر گونه معامله تحت هر عنوان اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، اقرار، وكالت، وصايت، اجاره و غيره نسبت به عين يا منافع موارد رهن سلب و اسقاط گرديد.

سوالات متداول

بله برخی بانک‌ها مانند بانک صادرات در طرح تبسم وام قرض الحسنه فوری پرداخت می‌کند.

سقف این وام 200 میلیون تومان و در مورد وام‌های اشتغال‌زایی به 500 میلیون تومان در سال 1401 رسیده است.

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *