قانون کار و تامین اجتماعی

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار وزارت کار ابلاغ شد

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،

به إدارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شد

 

در این دستورالعمل به چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی استان‌ها و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت پرداخته شده است.

 

بخشنامه شماره ۱۹۰۱۰۵ مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

دستورالعمل واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل استان‌ها و بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت

 

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

 

ماده ۱- با عنایت به نامه شماره ۱۴۶۳۶۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۶۵۷۲ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ رییس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و نامه شماره ۱۶۶۸۳۷ مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۱ معاون توسعه مدیریت و منابع در خصوص مصوبات کمیته ساختار و فنآوری‌های مدیریتی، بدین‌وسیله «دستورالعمل چگونگی واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی استان‌ها و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت» ابلاغ می‌گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود.

ماده ۲- به استناد تبصره ماده ۹ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های حل اختلاف مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۸۷ وزیر کار و امور اجتماعی، مسؤولیت صدور اعتبارنامه برای اعضای هیأت های تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

ماده ۳- ابلاغ اوراق دعوایی که از طریق سامانه جامع روابط کار صورت نمی‌پذیرد، بر اساس مقررات «دستورالعمل چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مأمور پست» به شماره ۱۳۲۰۳۱ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از طریق مأمور پست صورت می‌گیرد؛ بنابراین ابلاغ اوراق دعوا توسط مأمور ابلاغ ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلقاً ممنوع است.

ماده ۴- به موجب مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها، موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ وزیر کار و امور اجتماعی، مرجع تأیید آیین نامه انضباط کار، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می باشد که می تواند اختیار تأیید آن را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تفویض نماید.

ماده ۵- کارگاه هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه های نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و مانند آن فعالیت دارند، می توانند، آیین نامه انضباطی واحدی داشته باشند، چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند مرجع بررسی و تأیید آیین نامه انضباطی آنها اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۶- به موجب دستورالعمل شماره ۴۳ روابط کار به شماره ۱۲۸۸۸۷ مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۴ تأیید پیمان های جمعی کار به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌شود.

برای ثبت نام در دوره آموزشی اصول کاربردی قانون کار اینجا کلیک کنید 

ماده ۷- کارگاه‌هایی که دارای شعب متعدد بوده و یا اشخاص حقوقی متعدد که در مجموعه هایی نظیر سازمان مادر (هلدینگ)، شرکت مادر تخصصی، گروه و ماننده آن فعالیت دارند، چنانچه این کارگاه ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تأیید پیمان جمعی آن ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

ماده ۸- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، مسئولیت تأیید پیمان اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

ماده ۹- تهیه و تنظیم لوایح دفاعی به دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها صورت می گیرد.

ماده ۱۰- بررسی درخواست های تأیید فوق العاده بازار کار (حق جذب) به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها تفویض می‌گردد.

برای ثبت نام در دوره تخصصی آیین دادرسی کار و نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف وزارت کار اینجا کلیک کنید

ماده ۱۱- مرجع بررسی درخواست‌های تأیید فوق العاده بازار کار (حق جذب) کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۲- بررسی و موافقت با درخواست های بازنگری طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد.

ماده ۱۳- مرجع بررسی و موافقت با درخواست های بازنگری طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

برای ثبت نام در دوره طراحی مشاغل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل اینجا کلیک کنید

ماده ۱۴- بررسی درخواست های اجرای نظام رتبه بندی کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب، به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد.

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

ماده ۱۵- مرجع بررسی درخواست های اجرای نظام رتبه بندی طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب کارگاه هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۶- بررسی و تأیین طرح های طبقه بندی مشاغل اعم از طرح های اصلی، بازنگری، متمم، گزارش اجرایی و طرح های طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی تأمین نیروی انسانی از سال ۱۴۰۲ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تفویض می گردد.

ماده ۱۷- مرجع بررسی و تأیید طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه‌هایی که در بیش از یک استان فعال هستند، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی خواهد بود که حسب اعلام کارفرما بیشترین تعداد کارگر در حوزه جغرافیایی آن استان فعالیت می نمایند. در صورت وصول اعتراض به صحت ادعای کارفرما در خصوص تعداد کارگران، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که درخواست کارفرما به آن ارائه شده است، به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

ماده ۱۸- با عنایت به تبصره ماده ۱ و ماده ۲ نظام ارزیابی مشاغل به شماره ۴۹۲۴۰ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگاه های مشمول که از سایر روش ها به غیر از روش نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل مصوب ۱۸/۰۵/۱۳۸۹ وزیر کار و امور اجتماعی استفاده می‌نمایند، ابتدا باید روش پیشنهادی آن‌ها به تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت برسد.

ماده ۱۹- ماده ۲۲ دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۰ نسخ و رسیدگی به اعتراض شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی صرفاً بر عهده کمیته بدوی و تجدیدنظر ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها خواهد بود.

دستورالعمل شماره ۵۲ روابط کار

ماده ۲۰- در صورت وجود هر گونه ابهام در خصوص نحوه اعمال این دستورالعمل، اداره کل روابط کار و جبران خدمت رفع ابهام خواهد نمود.

ماده ۲۱- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها مسؤول اجرای این دستورالعمل می باشند.

برای ثبت نام در دوره حقوق، دستمزد و طراحی قرارداد کار اینجا کلیک کنید

ماده ۲۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، «دستورالعمل شماره ۴۶ روابط کار» مصوب ۳۰/۰۹/۱۲۹۵ نسخ می گردد.

علی حسین رعیتی فرد- معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *