بیمه تامین اجتماعی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۹

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399
بخشنامه شماره 466/99/1000 مورخ 27/1/1399

سازمان تأمین اجتماعی
معاونین محترم
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 7933 مورخ 26/1/1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1399 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

1- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) در سال 1399 مبلغ 611.809 ریال اعلام می‌گردد.

2- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1398، معادل 15 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.238 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال 1399 = (30.338 + 1/15 * آخرین مزد روزانه شغل در سال 1398)

3- با توجه به این که طبق بند 3 تصویبنامه شورای عالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های 5 و (5/1) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.

4- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1/1/1399، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (505.627) درج گردیده است، چنانچه در سال 1399 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای (2) و (3) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق یبمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

5- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (1/686) امور فنی بیمه شدگان به شماره ثبت 4182/98/1000 مورخ 26/3/1398 برابر 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای حق بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از 1/2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1399 = (30.338 + 1/15 * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1398)

6- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1399 معادل رقم روزانه 611.809 ریال خواهد بود.

همچنین، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15 درصد به علاوه رقم ثابت 30.338 ریال در سال جاری افزایش می‌یابد.

توجه: در خصوص آن دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (484) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال 1399 اعمال گردد.

7- کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1399/1/1 به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال 1399 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1399 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1399 می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1399 ترمیم می گردد.

8- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 1381/3/26 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1399/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب 1/5) معادل 918.000 ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب 1/2) معادل 734.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1/1/) معادل 673.000 ریال تعیین می گردد.

9- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (4) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ 1393/10/23 هیأت مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1399/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد:

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استاد کار) 1/4 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) 1/4 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 1/2 برابر حداقل دستمزد

باتوجه به بخشنامه شماره (7/4) مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزدم مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب 1/2، 1/3، 1/4 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 734.000، 795.000 و 875.000) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیأت مدیره محاسبه و وصول گردد.

10- با عنایت به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت امنای محترم سازمان تأمین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 4.282.663 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی می‌باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا، کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

https://evand.com/events/dadresi-kar

???

دوره آنلاین ” نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف وزارت کار ” را از دست ندهید .

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *