بیمه تامین اجتماعی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیرماه ۱۳۹۹

دستمزد مبنای کسر حق بیمه از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد
بخشنامه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی
معاونین محترم
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

پیرو بخشنامه شماره ۴۴۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۹ به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار از تیر ماه سال ۱۳۹۹ به بعد ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) از تیرماه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۶۳۶.۸۰۹ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵.۳۳۸ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل از تیرماه سال ۱۳۹۹ = (۵۵.۳۳۸ + ۱/۱۵ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸)

۳- از آنجایی‌که طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق‌الذکر شورای عالی کار سایر موارد مندرج در بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۹۹ همچنان به قوت خود باقی است، و طبق بند (۳) آن نیز مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند. لذا کارفرمایان مشمول قانون می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

ببینید: بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد موضوع مزایای مشمول کسر حق بیمه

۴‌‌‌‏- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱‌‌‌‌‌‌‏/۱‌‌‌‌‌‌‏/۱۳۹۹، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج گردیده است، چنانچه از تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.

۵‌‌‌‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۱‏/۶۸۶) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت ۴۱۸۲‌‏/۹۸‌‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۶‏/۳‏/۱۳۹۸ برابر ۲‌‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.

هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۵۵.۳۳۸ ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‌‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه از تیرماه سال۱۳۹۹= (۵۵.۳۳۸+۱۵‌‌‌‌‌‌‏/۱×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۳۹۸)

۶‌‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تیرماه سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه‌ ۶۳۶.۸۰۹ ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه‌ ۵۰۵.۶۲۷ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۵۵.۳۳۸ ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.

توجه: درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (۶۸۴) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد (به مبلغ ۶۳۶.۸۰۹ ریال) اعمال گردد.

۷‌‏- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‌‌‌‌‌‌‏/۴‌‌‌‌‌‌‏/۱۳۹۹ به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد فوق الذکر سال۱۳۹۹خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که از تیرماه سال۱۳۹۹ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۳۹۹ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد به مبلغ ۶۳۶.۸۰۹ ریال ترمیم می‌گردد.

۸‌‌‌‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‌‌‌‌‏/۳‌‌‌‌‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‏/۴‌‌‌‏/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف)رانندگان بین شهری: رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… ۲‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزد، رانندگان اتوبوس، کامیون و…۵‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزد، ب)رانندگان درون شهری: رانندگان حمل بار۱‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزد، رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …)۱‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزد،رانندگان اتوبوس درون شهری ۱‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزدی

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‌‌‌‌‏/۱) معادل ۹۵۵.۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب ۲‌‌‌‌‏/۱) معادل ۷۶۴.۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‌‌‌‏/۱) معادل ۷۰۰.۰۰۰‌ ریال تعیین می‌گردد.

۹‌‌‌‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‌‌‌‏/۴‌‌‌‏/۱۳۹۹ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بخشنامه شماره (۴‌‌‌‌‌‌‏/۷) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‌‌‌‌‌‌‏/۱، ۳‌‌‌‌‌‌‏/۱، ۴‌‌‌‌‌‌‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب۷۶۴.۰۰۰، ۸۲۸.۰۰۰، ۸۹۲.۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

۱۰‌‌‌‏- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از تیرماه سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۴.۴۵۷.۶۶۳ ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

به این پست امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *