توقف فعالیت کارگاه برای مقابله با کرونا

Posted by: tamasco
Category: مرخصی ها
بحران کرونا شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد آرمین خوشوقتی مشاوره قانون کار و تامین اجتماعی

برخی از مدیران به دلیل شرایط فعلی تصمیم دارند که تا عید شرکت متبوع خود را تعطیل کنند تا بحث کرونا در مجموعه را کنترل کنند ؛ راهنمایی بفرمایید چه بکنند که کمترین تبعات حقوقی و قانونی را داشته باشند؟
Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید