بیمه بیکاری برای کارگران با سن بیش از ۵۵ سال

Posted by: tamasco
Category: بازنشستگی, بیمه بیکاری

⚫سوال : با توجه به اینکه افراد بالای ۵۵ سال سن یا بیش از ده سال سابقه در صورت بیکاری بدون میل و اراده میتوانند تا بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند ،حال اگر کارگری در ۵۵سالگی ۱۵سال سابقه بیمه داشته باشد و سن بازنشستگی مردان ۶۰سال باشد یعنی آیا فقط از ۵سال حق بیمه بیکاری استفاده می کنند؟

0/5 (0 نظر)
4/5 (1 نظر)
Author: tamasco