اصلاح سوابق بیمه ، و اضافه کاری

Posted by: tamasco
Category: قانون کار

‍ ⚫سوال : من به صورت اقماری ( 20 روز کار و 10 روز مرخصی ) کار میکنم. ساعت کاری ام هم 12 ساعت هست.
در همین شرکت پرسنل قدیمی 16 روز کار و 14 روز مرخصی هستند (با حقوق مزایای برابر با ما).
من ماهانه 240 ساعت کار میکنم اما هیچ اضافه کاری به من بابت کار نمیدهند و تنها اضافه کار تشویقی میدهند.
یعنی به من که 240 ساعت کار می کنم ، مثل کسی که 192 ساعت می کند می گیرم ؛ اگر شکایت بکنم نیز با توجه به اضافه کار تشویقی که به همه میدهند ممکن است ادعا کنند ما اضافه کار خود شما رو دادیم و تشویقی در کار نبوده است. تکلیف چی هست و من باید چکار کنم؟
ضمنا من در ابتدای استخدامم ( به دلیل اشتباه شرکت ) به مدت 15 روز حق بیمه برایم پرداخت نشده است. چطور میتوانم پیگیری کنم؟

Author: tamasco

دیدگاهتان را بنویسید