دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۲۶ بهمن
دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی
Category: جانبازان و ایثارگران
دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران (بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)