حق ماندگاری

۰۴ بهمن
حق پست در چه مواردی قطع می شود؟
Category: طبقه بندی مشاغل
آیا وقتی یکی از کارکنان از پست سرپرستی به کارشناسی تغییر میکند میتوان حق پست را حذف کرد؟