حادثه ناشی از کار

توسعه منابع انسانی سرآمد > مقالات >
۰۶ بهمن
فوت بیمه شده در اثر حادثه حین کار
Category: بازنشستگی, حادثه و بیماری ناشی از کا...
آیا بیمه شده ای که در حین خدمت در محل کار فوت میکند درمحاسبه حقوق بازنشستگی او تاثیر دارد؟
۲۰ دی
وقوع حادثه در روز اول کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قانون تا...
در یک حادثه، یک کارگر روزمزد در محل کار در ساختمانی حین انجام کار از ارتفاع سقوط فوت می کند ، این کارگر بیمه نبوده است از آنجا که فوت وی در اثر حادثه ناشی از کار بوده است آیا امکان...
۱۹ دی
حادثه و بیماری ناشی از کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار
اگر کارگر از عوارض کار , و بیماری ناشی از کار مطلع باشد, مسئولیت کیفری متوجه کارفرما نیست .
۱۳ دی
پیش بینی حادثه ناشی از کار
Category: حادثه و بیماری ناشی از کار, قرارداد ...
سوال : اگر کارکنان در زمان کار خطری را تشخیص بدهند و این احتمال وجود داشته که حادثه ای رخ بدهد چه بایستی کرد ؟